วันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2556

[C#] Confirm Window Close (ยืนยันการปิดฟอร์ม)

[c#] Confirm Window Close (ยืนยันการปิดฟอร์ม)

ใช้กับ Event : FormClosing
private void frm_Main_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
    {
      DialogResult dr = MessageBox.Show("ต้องการออกจากโปนแกรมหรือไม่?","ยืนยันการออกโปรแกรม",MessageBoxButtons.YesNo,MessageBoxIcon.Question);
      if (dr == DialogResult.Yes)
      {
        Environment.Exit(0);
      }
      else if (dr == DialogResult.No)
      {
        e.Cancel = true;
        return;
      }
      
    }

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น